KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden SİGORTALAYAN NET EGEİZ SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. (Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda belirtilen amaçlarla toplanan kişisel verilere ilişkin olarak sigortalıların ve sigorta ettirenler dahil tüm müşterilerin aydınlatılması amacıyla düzenlenmiştir. Bu kapsamda SİGORTALAYAN NET EGEİZ SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. sadece gerekli nitelikteki kişisel verileri, Kanun altında belirtilen ilkeler ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde ve sadece verilerin işlenmesini gerektiren, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde işlemekte, depolamakta, muhafaza etmekte ve gerektiği durumlarda üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Hangi Kişisel Verilerin İşleneceği

SİGORTALAYAN NET EGEİZ SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş., işbu Aydınlatma Metni’nde tarif edilen yöntemler aracılığıyla, aşağıdaki kişisel verileri işlemektedir:

Kimlik Verileri: Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durum, cinsiyet, pasaport numarası, anne – baba adı, anne kızlık soyadı, nüfus cüzdanı

İletişim Verileri: Adres, telefon numarası, e-postası adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP)

Finansal Veriler: Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgisi (CVV numarası dahil), maaş bilgileri

Mesleki Veriler: Çalıştığı şirket, çalıştığı departman, meslek, meslek kartı bilgileri

Görsel ve İşitsel Veriler: Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, araç fotoğrafı, video kayıtları

Müşteri Verileri: Çağrı merkezi kayıtları, fatura bilgileri, sipariş ve talep bilgileri, müşteri şikayet kayıtları ve bilgileri, aldığı veya alamadığı teklifler, poliçe bilgileri (mevcut poliçesi olup olmadığı, varsa hangi şirketten olduğu, poliçe numarası, poliçe vadesi)

Özel Nitelikli Veriler: Nüfus ve ehliyet sureti gibi belgelerde bulunan din ile kan grubu, sigara, alkol kullanımı, sağlık geçmişi, sağlık beyanı, kronik hastalığı, hamilelik durumu, doğum raporu, epikriz raporu, doktor muayene formu, ilaç, reçete ve kupürleri, ileri tanı yöntemlerine ait her türlü tetkik, testler ve sonuçları, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, kişinin hastalığı ya da sigorta şirketinin şartları kabul ettiğine/etmediğine dair yazdığı yazı, engelli olup olmadığı bilgisi, hamilelik durumuna ilişkin bilgiler

Web Sitesi Kullanım Verileri: Başvuru formu doldurulma tarihi, internet sitesine giriş sıklığı/zamanları, görüntülenen sayfalar, yönlendirme/çıkış sayfaları, kullanılan platform tipi, tarih/saat damgası bilgileri ve sayfaya yapılan (fare) tıklama sayısı, fare hareketleri, görüntü kaydırma aktiviteleri, kullanılan arama terimleri ve internet sitesini kullanırken girilen metinler, IP adresi izleme kayıtları, alışveriş alışkanlıkları

Hukuki İşlem Bilgisi: Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan veriler

Kişiyle İlgili Veriler: Çocuk sayısı, aile cüzdanı, aile ve aile yakını kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri, boy, kilo, yabancılarda oturma iznine ilişkin bilgiler, askeri personel bilgileri, referans bilgileri, imza, yabancı kişinin çalışma ve oturma iznine ilişkin bilgiler

Diğer Veriler: Araç bilgileri (araç plakası, marka, model, model yılı, motor şasi numarası, ruhsat tescil tarihi, ruhsat örneği, hasarsızlık bilgileri), planladığı seyahat güzergahı ve süresi, konut bilgileri

Burada bahsedilenlerle sınırlı olmamak üzere, kişisel verilerinizi işlememiz gereken durumlarda, yalnızca sizi bilgilendirdiğimiz aşağıdaki amaçlarla ve Kişisel Verilerin Korunması mevzuatına uygun olarak işleyeceğiz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda listelenen ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

Sizinle kuracağımız brokerlik ve/veya sigortalılık hizmet ilişkisini yürütebilmek

Hakkınızda sistemlerimizde sorgulama yapılabilmesi

Sigorta şirketlerinden her bir poliçe ve duruma özel fiyat alınması, tekliflerin sizlere iletilmesi, uygun bulunan tekliflerin kabul edilmesi

Brokerlik yetki belgesi kapsamında poliçelendirme işlemlerinin yürütülmesi ve gerekli evrakların sigorta şirketlerine iletilmesi

Poliçelerinize ilişkin sizlere bilgi ve destek verilmesi, mevcut verilerinizin güncellenmesi, mevcut verilerinizin sigorta şirketlerine aktarılması

Bilgilendirme formu, poliçe, zeyilname veya diğer belgelerin sizlerin adına teslim alınması ve sizlere teslim edilmesi

Vadesi dolan poliçelerin yenilenmesi

Zeyil işlemlerinin yapılması

Kaskosu mevcut olan sigortalıların hasar durumlarının tespit edilmesi

Prim transfer yetkisi sahip olunması halinde ödediğiniz primlerin sizlerin adına transfer edilmesi, sizlere iade edilecek sigorta primlerinin kabul edilmesi

Poliçe prim borcu olan nihai tüketicilere açık vadelerin SMS veya e-posta yoluyla haber verilmesi

Mevcut poliçelere ilişkin iptal ve/veya değişiklik talepleri, hasar ihbarları dahil sigorta sözleşmelerinin uygulanmasına ilişkin tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi

Sigorta tazminatının tahsili hususunda yardımcı olunması

Sigorta şirketleri tarafından verilen tüm bilgi ve belgelerin e-posta ve/veya diğer iletişim araçlarıyla tarafınıza iletilmesi

Riziko evrak takibinin yapılması

Tahsilat işlemleri ile finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

Geri ödeme taleplerinin yerine getirilmesi

Kampanya ve indirim ödemelerinin yapılması

Reasürans ve yönetici sorumluluğu sigortası işlemlerinin yürütülmesi

Size verdiğimiz hizmet kalitesini arttırmak ve pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek

Hizmetlerimizden memnun olup olmadığınızın takibinin yapılması

Tarafınızla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

(Onayınız olması durumunda) tanıtım, pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi

İstatistik çalışmalarının yapılması

Sizlerin faydalanabileceği kampanyaların organize edilmesi

Şikayet ve talep yönetiminin yapılması

Nihai tüketicilerin ürün alma eğilimlerinin hesaplanması

ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması veya artırılmasına yönelik aktiviteleri planlanması

Sizlere özel günlerde hediye gönderimi

Tramer sorgusunun yapılması

Pazar araştırması, planlama ve istatistiki analizler yapılması

Kullanıcılar ve web sitemizin güvenliğinin sağlanması

Şirket’in iş ve yönetim faaliyetlerini yürütmek ve Şirket politikalarına ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek

Şirket içerisinde kalite kontrol yapılması

üretilen poliçelerin arşivlenmesi ve kullanılan programlara girişlerinin yapılması

Müşterilere sunulacak hizmet kalitesini artırmak amaçlı ses kayıtlarının incelenmesi

Sizlere en uygun fiyatı sağlayabilmek için piyasa araştırması yapılması

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

Burada belirtilen amaçlar dışında, iş süreçlerimizin ve operasyonlarımızın sürdürülebilmesi adına başka bir amaçla kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiği durumlarda sizleri bilgilendireceğiz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçlar;

İşbu Aydınlatma Metni altında bahsedilen şekilde toplanan tüm kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:

Sizinle kuracağımız brokerlik ve/veya sigortalılık hizmet ilişkisini yürütebilmek amacıyla sigorta şirketleri ve/veya acenteleri, kargo şirketleri, kampanya amaçlı iş birliğinde bulunulan firmalara aktarılabilmektedir.

Size verdiğimiz hizmet kalitesini arttırmak ve pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek amacıyla SMS, e-posta gibi Şirketimiz adına ticari elektronik ileti gönderen şirketler, pazarlama şirketleri ve ajanslar ve hediyelik eşya satıcıları ve çiçekçilere aktarılabilmektedir.

Şirket’in iş ve yönetim faaliyetlerini yürütmek ve Şirket politikalarına ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek amacıyla muhasebe danışmanlık şirketleri, avukatlar, hukuk danışmanları, vergi danışmanları gibi dış danışmanlar, serbest mali müşavirler, teknik destek hizmeti sağlayan şirketler, altyapı ve hizmet sağlayıcıları, mahkemeler ve kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar ve yurt içi ve ortaklara aktarılmaktadır.

Yönetici sorumluluğu sigortası işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Yönetici sorumluluğu sigortası müşterilerine ait kimlik verileri, iletişim verileri, finansal veriler, mesleki veriler ve özel nitelikli veriler (nüfus ve ehliyet sureti gibi belgelerde bulunan din ile kan grubu) yurtdışında mukim sigorta ve reasürans şirketlerine aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda bahsedilen amaçlarla işlenen tüm kişisel verileriniz, SİGORTALAYAN NET EGEİZ SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş tarafından sözlü ve/veya yazılı olarak, fiziki ve/veya elektronik ortamda ve/veya ilgili gerçek kişi tarafından şahsen sunulması suretiyle ve/veya telefon, çağrı merkezi araması, SMS, e-posta ve diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla ve/veya görüşmeler esnasında ilgili gerçek kişi tarafından şahsen verilmesi suretiyle ve/veya bilgisayarda depolanan çerezler (cookies), flash çerezler ve internet analizleri ve/veya iş ortakları niteliğindeki bayiler, yetkili satıcılar, sigorta şirketleri gibi platformlar üzerinden toplanmaktadır.

SİGORTALAYAN NET EGEİZ SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş tarafından sizinle kuracağımız brokerlik ve/veya sigortalılık hizmet ilişkisini yürütebilmek amacıyla işlediğimiz kişisel veriler “sözleşmenin ifası veya kurulması”, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve/veya “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

SİGORTALAYAN NET EGEİZ SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş tarafından sizinle kuracağımız brokerlik ve/veya sigortalılık hizmet ilişkisini yürütebilmek amacıyla işlediğimiz sağlık verileri “açık rızanızın varlığı” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

SİGORTALAYAN NET EGEİZ SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş tarafından size verdiğimiz hizmet kalitesini arttırmak ve pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek amacıyla işlediğimiz kişisel veriler “açık rızanızın varlığı” veya “meşru menfaatlerimizin bulunması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

SİGORTALAYAN NET EGEİZ SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş tarafından Şirket’in iş ve yönetim faaliyetlerini yürütmek ve Şirket politikalarına ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek amacıyla işlediğimiz kişisel veriler “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve/veya “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” ve/veya “bir hakkımızın kullanılması veya korunması” ve/veya “meşru menfaatlerimizin bulunması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Şirketimiz tarafından işlenen tüm kişisel veriler, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve her halükarda kanuni zamanaşımı süreleri boyunca saklanacak, bu sürelerin sona ermesini takiben Şirketimiz tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kanun kapsamında Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca toplanan kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, (i) SİGORTALAYAN NET EGEİZ SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. Markası olan SİGORTALAYAN.NET internet sitesinden veya kimlik tespitini sağlayacak belgeler ile birlikte Şirketimize bizzat elden teslim ederek yapabilir veya (ii) Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu ıslak imzalı bir kopyasını Şirketimiz adresine noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz veya (iii) Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak info@sigortalayan.net adresine gönderebilirsiniz veya (iv) Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@sigortalayan.net  adresine gönderebilirsiniz

Taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.   

Saygılarımızla,

SİGORTALAYAN NET

İLETİŞİM BİLGİLERİ;

SİGORTALAYAN NET EGEİZ SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş

Telefon : 08504414464

E-posta adresi: info@sigortalayan.net – info@egeiz.com.tr

İnternet adresi: https://www.sigortalayan.net  – www.egeiz.com.tr 

Mersis No: 0325 1137 0390 0001

Adres: AKDENİZ MAH. 1353 SK. ARMESE IS MERKEZI NO: 2 İÇ KAPI NO: 21 Pasaport 35210 KONAK/İZMİR